Erikoistuminen naistentautien ja synnytysten koulutusohjelmassa

Lokikirja [XLS]

1. Yleistä erikoistumiskoulutuksesta

(6 vuotta)

Tavoitteet

Koulutusohjelman suoritettuaan naistentautien ja synnytysten erikoislääkärillä tulee olla

– riittävät tiedot synnytinelinten rakenteesta ja toiminnoista
– riittävät tiedot reproduktion fysiologista ja patofysiologiasta, raskauden kulkuun ja  seurantaan liittyvistä tekijöistä
– riittävät tiedot synnytyksen hoitoon ja tehosteiseen valvontaan liittyvistä sekä  lapsivuodeajan tapahtumista normaaleissa ja poikkeavissa tapauksissa
– taito hallita itsenäisesti gynekologisten sairauksien diagnostiikka ja hoito
– valmius liitteessä mainittujen toimenpiteiden sekä valmius erikoislääkäriltä  vaadittavien kirurgisten toimenpiteiden suorittamiseen.

Erikoislääkäritutkintoa varten tapahtuva opiskelijaksi kirjaaminen

Koulutussopimus ei välttämättä takaa viran saantia yliopistosairaalasta, koska virat ovat kuntainliiton virkoja ja ne täytetään kilpailuperiaatteen mukaisesti.  Olisi toivottavaa, että rekisteröityminen erikoistuvaksi tapahtuisi vasta, kun erikoistuvalla on terveyskeskuspalvelujakso (9kk) ja kirurgian koulutusjakso (6kk) suoritettuna, mutta perustellusta syystä voi kirjautua varhaisemmin. Erikoistuvaa arvioidaan jatkuvasti, ja hän itse arvioi edistymistään lokikirjan avulla.

Koulutuksen rakenne

Naistentautien ja synnytysten koulutusohjelman pituus on 6 vuotta.

– Terveyskeskuspalvelu 9 kk
– Erikoistumiskoulutus 5 v 3 kk, josta
– 6 kk palvelua kirurgian alalla
– 0 – 6 kk palvelua vaihtoehtoisesti jollakin/joillakin seuraavista erikoisaloista:
anestesiologia ja tehohoito, yleiskirurgia, kliininen mikrobiologia, lastenkirurgia, lastenpsykiatria, lastentaudit, neurologia, patologia, psykiatria, sisätaudit, syöpätaudit tai enintään 6 kk tieteellistä tutkimustyötä tai toimintaa yliopiston teoreettisella laitoksella.
– erikoisalan koulutus 4 v 3 kk – 4 v 9 kk naistentautien ja synnytysten  alalla siten, että 2 – 3 v palvelua yliopistosairaalassa ja 1,5 – 2 vuotta palvelua yliopistosairaalan ulkopuolella vastuuhenkilön kanssa tehdyn yksilöllisen koulutusohjelman mukaisesti.

Käytännön koulutuksen järjestely synnytys- ja naistentautiopissa

1. Gynekologinen kirurgia:
Opetuksesta huolehtivat alan erikoislääkärit, apulaisopettaja, dosentit ja professorit. Toimittuaan avustajana tietyssä määrässä leikkauksia erikoistuva lääkäri suorittaa leikkauksia ensin kouluttajan avustamana, sitten kouluttajan konsultaatioavun tukemana. Gynekologista kirurgista toimintaa edellytetään sisältyvän koulutukseen vähintään 6 kuukautta. Osastotoimintaan liittyy myös akuuttien tilanteiden tutkiminen ja hoito.
2.  Gynekologinen polikliininen toiminta
Jatkokoulutettava työskentelee gynekologisessa poliklinikassa vähintään 6 kuukauden ajan. Hänelle on järjestetty konsultaatiomahdollisuus, ja hän osallistuu poliklinikan erikoiskysymyksiä käsitteleviin koulutustilaisuuksiin. Jaksoon sisältyy toimiminen päivystyspoliklinikalla sekä perehtyminen gynekologisten tulehdusten diagnostiikkaan ja hoitoon. Tavanomaisen gynekologisen poliklinikan lisäksi jatkokoulutettava seuraa erikoispoliklinikoiden toimintaa.
3. Gynekologinen endokrinologia, nuorisogynekologia, vaihdevuosiongelmat,  lisääntymishäiriöt
Jatkokoulutettava tutustuu yliopistokoulutuksensa aikana gynekologisen endokrinologian ja vaihdevuosien erityiskysymyksiin kouluttajan opastamana. Samalla hän perehtyy kouluttajan opastuksella myös nuorisogynekologian ja lisääntymisterveyden ongelmiin. Gynekologinen endokrinologia, lapsettomuustutkimukset ja -hoidon perusteet sisältyvät koulutukseen, jonka lisäkoulutusta voidaan antaa 2 vuoden ajan erillisen koulutusohjelman mukaisesti.
4. Gynekologinen onkologia
Jatkokoulutettava osallistuu gynekologisen syövän diagnostiikkaan ja hoitoon. Erikoistuva perehtyy tässä yhteydessä kolposkopiaan, gynekologiseen sytologiaan ja patologiaan. Lisäksi hän avustaa gynekologisissa syöpäleikkauksissa. Gynekologisen onkologian lisäkoulutusta voidaan antaa 2 vuoden ajan erillisen koulutusohjelman mukaisesti.
5.  Normaalin ja patologisen raskauden ja synnytyksen hoito
Jatkokoulutettava perehtyy vähintään vuoden ajan normaalin ja patologisen raskauden ja synnytyksen seurantaan ja hoitoon. Tänä aikana hän perehtyy äitiyspoliklinikan toimintaan, toimii antenataaliosastolla ja synnytyssalissa, osallistuu alaa käsitteleviin seminaareihin ja kokouksiin ja opettelee toimenpiteet kouluttajansa ohjaamana. Perinatologian lisäkoulutusta voidaan antaa 2 vuoden ajan erillisen koulutusohjelman mukaisesti.
6.  Ehkäisyneuvonta ja perhesuunnittelu, raskauden keskeytykset, aborttilaki
Jatkokoulutettava perehtyy ehkäisymenetelmiin teoriassa ja käytännössä. Sterilisaatiota koskeva lainsäädäntö ja menetelmät opetellaan. Erikoistumisaikanaan jatkokoulutettavan tulee oppia hallitsemaan raskauden keskeyttämistä koskeva lainsäädäntö ja menetelmät.
7. Ultraäänidiagnostiikka
Jatkokoulutettava saa opetuksen obstetriseen ja gynekologiseen ultraäänidiagnostiikkaan. Tavoitteena on hallita itsenäisesti tilanteiden vaatimat kaikututkimukset, raskaudenaikaiset perustutkimukset ja gynekologinen kaikututkimus.
8.  Tähystyskirurgia ja -diagnostiikka
Gynekologiset tähystykset: kolposkopia, laparoskopia, hysteroskopia, kystoskopia ja niihin liittyvät toimenpiteet opitaan eri työpisteissä (poliklinikka ja leikkausosasto).

Toimipaikkakoulutus

Toimipaikkakoulutuksen tavoitteena on antaa jatkokoulutettavalle lääkärille riittävät perustiedot ja -taidot naistentautien ja synnytysten eri osa-alueilta, jotta hän saavuttaisi kyvyn itsenäiseen ja kriittiseen työskentelyyn gynekologina.

Toimipaikkakoulutus annetaan synnytys- ja naistentautien klinikassa ja se sijoittuu pääosin normaaliin päivittäiseen työaikaan. Tavoitteena on käydä läpi erikoisalan kliinisiin ongelmiin liittyvät erikoistilanteet ja tuottaa niihin teoreettiseen taustatietoon sekä kliiniseen kokemukseen pohjaavat ratkaisumallit. Painotus on käytännönläheisempi kuin varsinaisessa teoreettisessa koulutuksessa.
Kliininen koulutus annetaan sellaisessa laajuudessa, että se täyttää Euroopan erikoislääkäriyhdistyksen UEMS:n gynekologisen sektion ja sen opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavan elimen EBCOGin (European Board and College of Ob/Gyn) asettamat koulutusvaatimukset.
Toimipaikkakoulutusta järjestetään 37 viikkona vuodessa (= työviikot ajanjaksona syyskuu – toukokuu) 3 – 5 tuntia viikossa.
Koulutuksen muodot:
– seminaarit ja vastaavat käytännön koulutustilaisuudet, joissa käsitellään naistentautien  ja synnytysten keskeisiä alueita ja ajankohtaisia kysymyksiä
– potilasseminaarit, joissa käsitellään tapausselostusten lisäksi myös aiheeseen liittyvä  keskeinen kirjallisuus
– kliinispatologiset seminaarit
– demonstraatiot
– kirjallisuusreferaatiokokoukset
– opettajana toimivan lääkärin kierrot
– potilaskonsultaatiotilaisuudet
– ylilääkärin ja muiden seniorilääkäreiden antama henkilökohtainen ohjaus  potilastyöskentelyssä, toimenpiteissä ja tieteellisessä tutkimuksessa
– tieteelliseen työhön osallistuminen ja vähintään yhden raportin laatiminen
Toimipaikkakoulutuksen opetussuunnitelma julkaistaan kutakin lukuvuotta varten erikseen.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus 60 tuntia

Naistentautien ja synnytysten erikoisalalla teoreettisen opetuksen laajuus on vähintään 60 tuntia. Naistentautien ja synnytysten erikoisalakohtaisessa koulutuksessa käydään synnytys- ja naistentautiopin pääalueiden keskeiset ongelmat läpi 5,5 vuoden aikana. Kursseja ja seminaareja järjestetään mm. seuraavista aihepiireistä:
– lapsuus- ja nuoruusiän gynekologia
– gynekologinen endokrinologia
– infertiliteetti
– vaihdevuosiongelmat
– perhesuunnittelu ja raskauden ehkäisy
– gynekologiset infektiot
– gynekologinen onkologia
– gynekologinen urologia
– gynekologinen kirurgia
– raskauden aikaan ja synnytykseen liittyvät erikoistapaukset ja perinataalikauden
ongelmat
– naistentauteihin, synnytyksiin ja perinatologiaan liittyvä kliininen genetiikka
– gynekologisobstetriset ultraäänitutkimukset
– seksologia

Erikoistuva voi käyttää hyväkseen oman yliopiston tai muiden koulutusyksikköjen järjestämän koulutuksen lisäksi muita kotimaisia koulutustilaisuuksia.

Moniammatillinen johtamiskoulutus 10-30op

1.8.2009 alkaen opinto-oikeuden saaneille erikoistuville lääkäreille erikoislääkärin tutkintoon sisältyy 10-30 opintopisteen laajuinen moniammatillinen johtamiskoulutus. Koulutuksen kesto ja toteutus vaihtelevat yliopistottain. Tarkemmat tiedot oman tiedekunnan opinto-oppaasta

Oppimisen ja koulutuksen arviointi

Portfoliota ja lokikirjaa käytetään opiskeluun seurannan kirjallisena pohjana:

1) kirurgisesta esikoulutuksesta opiskelija laatii 1-sivuisen selvityksen saamansa  koulutuksen sisällöstä
2) yliopistokoulutuksesta ja yliopistokoulutuksen ulkopuolisista hyväksyttävistä  koulutuksista tehdään yksi yhteinen lokikirja, johon merkitään saadut  koulutustapahtumat ja suoritetut toimenpiteet

Tutorit ja paikalliset kouluttajat voivat vaihtua työpisteen mukaan. Opiskelija voi valita itse tutorinsa, joka primaaristi vastaa erikoistuvan lääkärin kliinisestä koulutuksesta ja seuraa hänen opiskelunsa etenemistä tukien tätä. Tutoreita voi olla useampikin kuin yksi esim. sekä yo-sairaalasta että ei-yo-sairaalasta.
Lain edellyttämä evaluaatio toteutuu portfolion ja kouluttajien arvioiden perusteella.Erikoislääkäritentti:
voimassa olevat tenttimateriaalivaatimukset löytyvät seuraavalta sivulta: Tenttikirjat

2. Koulutuspaikat

YO:n ULKOPUOLISET KOULUTUSSAIRAALAT, kouluttajat ja hyväksyttävä koulutusaika

Helsingin piiri (Yo:n vastuuhenkilö prof. Aila Tiitinen)

Porvoon aluesairaala (LL Arimo Vallasto) 1 v
Lohjan sairaala (LT Raija Räty) 1 v
Hyvinkään sairaala (dos Ritva Hurskainen) 2 v
Kymenlaakson keskussairaala, Kotka (LL Maisa Mäntymaa) 2 v
Etelä-Karjalan keskussairaala, Lappeenranta (LT Antti Valpas) 2 v
Jorvin sairaala, Espoo (dos. Pekka Nieminen) 2 v
Kätilöopiston sairaala, Helsinki (prof. Oskari Heikinheimo) 3 v
Tammisaaren sairaala (LL Helena Hieta-Heikurainen) 0,5 v

Kuopion piiri (Yo:n vastuuhenkilö vt. prof. Juha Räsänen)

Savonlinnan keskussairaala (LL Anu Hänninen) 2 v (ad 12/14)
Pohjois-Karjalan keskussairaala, Joensuu (LL Jaana Fraser) 2 v
Iisalmen sairaala (LL Jorma Kääriäinen) 0.5 v (ad 12/14)
Keski-Suomen keskussairaala, Jyväskylä (LKT Jyrki Jalkanen) 2 v
Mikkelin keskussairaala (LL Timo Tiilikainen) 2 v

Tampereen piiri (Yo:n vastuuhenkilö prof. Johanna Mäenpää)

Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinna (LT Merja Vainio) 2 v
Vammalan aluesairaala (LL Juhani Rapila) 0,5 v
Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti (LL Marjaleena Setälä) 2 v
Seinäjoen keskussairaala (LT Tiina-Liisa Erkinheimo) 2 v
Forssan sairaala (vt. LL Kari Österberg) 0.5 v
Valkeakosken aluesairaala (LL Teppo Takala) 0.5 v

Oulun piiri (Yo:n vastuuhenkilö vt. prof. Hannu Martikainen)

Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Kokkola (LL Pirjo Dabnell) 2 v
Oulaskankaan sairaala, Oulainen (LL Antti Hakala) 1,5 v
Raahen sairaala (virka avoin) 0,5 v
Kainuun keskussairaala, Kajaani (LT Ritva Keravuo) 2 v
Lapin keskussairaala, Rovaniemi (LL Katja Hämeenoja) 2 v
Länsi-Pohjan keskussairaala, Kemi (LL Eila Knuuti) 2 v

Turun piiri (Yo:n vastuuhenkilö prof. Juha Mäkinen)

Loimaan aluesairaala (LL Päivi Selänne) 0.5 v
Salon seudun sairaala (LT Tiina Backman)  1.5 v
Satakunnan keskussairaala, Pori (LKT Ari Ylä-Outinen) 2 v
Ålands Centralsjukhus, Mariehamn (virka avoin) 1 v
Pietarsaaren sairaala (LL Fikre Fundusa) 0,5 v
Rauman aluesairaala (LL Anna Sorvaniemi) 0.5 v
Vaasan keskussairaala (LL Sami Onoila) 2 v
Vakka-Suomen sairaala, Uusikaupunki (LT Mervi Haarala) 0.5 v
Turunmaan sairaala (LL Katja Murtoniemi)

3. Tenttivaatimukset

Naistentaudit ja synnytykset

Kirjat (viimeisin painos)

Comprehensive Gynecology (Lobo, Gershenson, Lentz, Valea)
Obstetrics – normal and problem pregnancies (Gabbe ym.)
Lehdet (tenttiä edeltävän kahden vuoden lehdet)
1. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
2. American Journal of Obstetrics and Gynecology
3. BJOG
4. Obstetrics and Gynecology
Seuraavat lehdet soveltuvin osin:
5. Duodecim
6. Suomen Lääkärilehti
7. Lancet
8. New England Journal of Medicine