Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry
Finlands Gynekologförening rf

 

Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys – Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Säännöt rekisteröidään ja pöytäkirjat laaditaan suomenkielellä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää synnytys- ja naistentautiopin kehitystä ja käytännöllistä soveltamista maassamme ja ylläpitää hyviä yhteyksiä tällä alalla toimivien lääkäreiden kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia sekä luento- ja esitelmätilaisuuksia, tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa asiantuntijalausuntoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, suorittaa varojen hankintaa myyjäisten, arpajaisten ja keräysten avulla sekä ryhtyä muihinkin synnytys- ja naistentautiopin kehittämistä tarkoittaviin samanlaisiin toimiin. Yhdistys osallistuu kansainväliseen toimintaan.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa hakemuksesta yhdistyksen hallituksen päätöksellä Suomessa laillistettuja lääkäreitä, joiden toimiala vastaa yhdistyksen tarkoitusta. Hallituksen yksimielisellä päätöksellä voidaan jäseneksi kutsua myös muita henkilöitä. Yhdistyksen jäsenen velvollisuutena on suorittaa jäsenmaksunsa ja noudattaa yhdistyksen sääntöjä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Vähintään kahden yhdistyksen jäsenen ehdotuksesta yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisen tehokkaalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Ehdotus kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Päätös kunniajäsenen kutsumisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän

1. on jättänyt täyttämättä velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,
2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä,
3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jos erottamispäätös perustuu muuhun syyhyn kuin jäsenmaksun laiminlyömiseen, jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyskokouksen ratkaistavaksi. Tästä hänen on ilmoitettava hallitukselle kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Jäsen, joka muistutuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuonna, katsotaan yhdistyksestä erotetuksi, hallituksen päätöksellä.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa ensimmäisenä syyskuuta ja loppuu viimeisenä elokuuta. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan ja toiminnan tarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Yli 65-vuotiaat jäsenet vapautetaan jäsenmaksusta.

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, klubimestari sekä kuusi muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsentä ei valita ilman erityistä syytä useammaksi kuin neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi eli kahdeksaksi vuodeksi. Hallitus pyritään valitsemaan siten, että se edustaa mahdollisimman tasapuolisesti jäsenkuntaa: jokaisesta yliopistosairaalasta on ainakin yksi edustaja; lisäksi hallituksessa on keskussairaaloiden, yksityisgynekologien ja erikoistuvien lääkäreiden edustaja.

Kullekin hallituksen jäsenelle valitaan vuosikokouksessa henkilökohtainen äänivaltainen varajäsen, jonka toimikausi on myös kaksi vuotta ja joka voidaan tarvittaessa kutsua hallituksen kokoukseen hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä. Varajäseneksi pyritään valitsemaan sellainen henkilö, joka on aikaisemmin työskennellyt hallituksessa. Puheenjohtajan varajäsen ei kuitenkaan toimi puheenjohtajana, vaan puheenjohtajan ollessa estyneenä puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos vähintään kuusi jäsentä on läsnä kokouksessa.

Hallituksen tehtävänä on:

1. hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,
2. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
3. hoitaa yhdistyksen taloudellista toimintaa, antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimintavuotena ja
4. ryhtyä muihin yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisiin toimiin.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys-marraskuun aikana, muita kokouksia järjestetään tarpeen mukaan. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitetun asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjallisesti kullekin jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Muu asia voidaan, mikäli ei yhdistyslain 24 §:stä muuta johdu, ottaa käsiteltäväksi, jos kokous vähintään 2/3 enemmistöllä siihen suostuu.

10§ Vuosikokouksessa esitetään hallituksen kertomus edellisestä toimintavuodesta ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

1. määrätään jäsenmaksun suuruus, valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 6§:n mukaisesti; erikseen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja klubimestari,
2. valitaan tilintarkastaja ja toiminnan tarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja.

Jos yhdistyksen jäsen tekee hallitukselle elokuun 1. päivään mennessä esityksen yksilöimänsä asian käsittelystä vuosikokouksessa, tulee hallituksen ottaa asia vuosikokouksessa käsiteltäväksi.

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhdistyksen varainhoitoa koskevissa asioissa rahastonhoitaja, kukin yksin. Hallitus voi lisäksi määrätä jonkun jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

12§ Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään avoimella äänestyksellä, ellei kokous toisin päätä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu.

13§ Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa.Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

14§ Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin rek. n:o 4670 käytettäväksi 2§:ssä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi. Ne yhdistyksen lahjoituksena tai testamentilla saamat varat, joiden käyttämisestä on annettu erikoismääräyksiä, on kuitenkin käytettävä määräysten mukaisesti.

Hyväksytty Suomen Gynekologiyhdistys r.y.:n vuosikokouksessa 15.11.2012.
Rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksessa 09.09.2013.

Lataa säännöt PDF-muodossa »